مفاهیم وسط بازی

محصول جدید

عنوان : مفاهیم وسط بازی
شابک : 9786001301322

نويسنده: John Nunn

مترجم: احسان محمد اسماعیل

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 248

دانلود کتاب مفاهیم وسط بازی (مقدمه و فهرست)

جزییات بیشتر

1,980,000 ریال

اطلاعات بیشتر

کتاب شطرنج : مفاهیم وسط بازی

وسط بازی دشوارترین مرحله شطرنج است. نویسندگان اندکی هستند که ریسک نوشتن کتابی جامع درباره وسط بازی را میپذیرند. دکترجان نان، دکترای ریاضیات استاد بزرگ شطرنج و قهرمان سابق بریتانیا در زمره نویسندگانی است که با سبک شفاف خود به تشریح 100 ایده مهم مرحله وسط بازی پرداخته است.

برای هر ایده وی دو مثال – اکثرا از بازی های معاصر- می آورد تا روشنگر نکات کلیدی آن ایده باشد. خوانندگان در هر سطح وسیعی که باشند از این کتاب بهره خواهند برد، برخی از انها با مفاهیمی آشنا می شوند که تا به حال با ان برخورد نداشته اند و بازیکنان پیشرفته تر از کتاب حاضر به عنوان دوره ای سریع برای مرور دانش وسط بازی خویش استفاده خواهند کرد.

جان نان نویسنده کتاب مفاهیم وسط بازی

احسان محمد اسماعیل (مترجم) :

مرحله وسط بازي پيچيده ترين و خيال انگيزترين مرحله بازي شطرنج است و متأسفانه كتـاب هـايي كه توانسته باشند حق مطلب را ادا كنند، بسيار نادر هستند. كتابي كه در دست داريـد جـزء معـدود كتابهايي است كه به عقيده مترجم از عهده اين كار برآمده است.

دكتر جان نان نويسنده كتاب، دكتراي رياضيات و استاد بزرگ نخبـه شـطرنج انگلسـتان اسـت. وي در 15 سالگي در رشته رياضي وارد دانشگاه آكسفورد شـد - امـري كـه در 500 سـال اخيـر بيسابقه بوده است - و در 23 سالگي در شاخه توپولوژي رياضي درجـه دكتـرا گرفـت. در سـال 1978 استاد بزرگ و در 1980 قهرمان بريتانيا شد. وي علاوه بر مدارج بالاي علمـي و شـطرنجي مدير انتشارات گامبيت است كه كتابهاي درجه يكي درباره شطرنج منتشر مي كند.

زماني پيشتر با استاد سيدحامد موسويان گفتگو ميكردم. ايشان توصيه ميكردند كه كتـاب هـاي سطح بالاتري را ترجمه كنم تا مورد استفاده نخبگان شطرنج مملكت قرار گيـرد و مـن بـه دلايلـي عذر تقصير مي آوردم.

خوشحالم كه اين كتاب بـه قـول شـيخ شـيراز سـعدي در ديباچـه گلسـتان «متكلمان را به كار آيد و مترسلان را بلاغت بيفزايد» و اميدوارم كه توجـه گـروه نخبگـان و عمـوم جامعه شطرنج را به خود جلـب نمايـد. باشـد كـه متـرجم در انتقـال مفـاهيم مـوردنظر مؤلـف و روشنبيني و ژرفنگري وي توفيق يافته باشد.

لازم ميدانم از دوست عزيزم جناب آقاي مهندس محمد خيرخواه تشكر كـنم كـه مـتن اصـلي كتاب را تهيه و در اختيار من گذاشتند.

سخن آخر اينكه افتخار دارم ترجمه اين كتاب را به مرد بزرگوار و پـر تـلاش شـطرنج ايـران، مربي ارشد فيده ، جناب آقاي هاملت تومانيان تقديم كنم.

جان نان نویسنده کتاب مفاهیم وسط بازی

جان نان (مولف کتاب) :

خاستگاه اين كتاب ريشه در عنوان كار پيشين من، مفاهيم آخر بازي شطرنج، دارد كـه سـال 2009 منتشر شده بود. طرح كتاب دربرگيرنده 100 موضوع مهم برگزيده است كه به هر يـك دو صـفحه اختصاص داده ام و چه خوب مي شد كه بررسي وسط بازي بدين صورت امكان داشـت. كتـابي كـه در دست داريد، نتيجه همين كوشش است.

نوشتن درباره وسط بازي در قياس با ساير بخشهاي بـازي شـطرنج، دشـوارترين اسـت. بـراي نگارش يـك كتـاب گشايشـي فرمـول هـاي پذيرفتـه شـده اي وجـود دارد، مـثلاً كتـاب مجموعـه گشايشها، ساختار و محدوده لازم براي پوشش مطالب را به دست مي دهد. امـا در مقايسـه بـا آن، وسط بازي همانند اقيانوسي پهناور با نقشه هاي راهنماي اندك است و تلاش بـراي ادا كـردن حـق مطلب در يك كتاب، چالش قابل توجهي خواهد بود.

بنابراين از اينكه با دو صفحه اختصـاص داده شده به هر موضوع نتوان خيلي عميق به كنه مطلب رخنه كرد، چارهاي نيست و در واقع پـرداختن به برخي از موضوعات مطرح شده، كتابي كامل و جدا را مـي طلبـد. البتـه قصـد مـن هـم بررسـي جزئيات همه جنبههاي وسطبازي نبوده است بلكه ميخواستم شرح مختصري از آن را ارائه كـرده باشم. خوانندگان گوناگون احتمالاً به روشهاي متفاوتي از اين كتاب بهره خواهند برد. براي برخي از آنها مقدمات آشنايي با بعضي مفاهيم وسطبازي كه قبلاً با آن برخورد نداشتهاند، فراهم خواهـد شد و در عينحال اغلب، بازيكنان پيشرفتهتر، كتاب را همچون دورهاي سريع براي مـرور و كمـك به نمايان شدن كاستيهاي دانش خويش خواهند يافت.

اميدوارم كه همه خوانندگان مثالهاي كتـاب را آموزنـده و خوشـايند بيابنـد. يـافتن مثـال هـاي مناسب دلمشغولي اصلي نويسندگاني است كه به موضوع وسطبازي ميپردازند. آشـفتگي ويژگـي ذاتي وسط بازي هاست و بسيار به ندرت به بازياي برمي خوريم كه صرفاً يك تم برآن حاكم باشـد. اغلب اوقات چندين تم درهم تنيده شده است و همـين طـور كـه بـازي پـيش مـي رود، ايـده هـاي گوناگون سر بر مي آورند. برخي نويسندگان اين مسئله را با نديده گرفتن همه جنبه هاي مثـال جـز آن يكي كه بر آن متمركز شدهاند، برگزار مي كنند كه البته مي تواند گمراه كننـده باشـد. خواننـدگان تمايل دارند تا نگرش سادهانگارانهاي از وسطبازيها را بپرورانند و به اين فكر كنند كه هـر آن چـه كه مورد نيازشان است، داشتن يك طرح نظير «تسلط بر خانه هاي تيره» است و بـازي خود بـه خـود پيش خواهد رفت. اما بازي هاي واقعي چنين خط سيري را بسـيار بـه نـدرت دنبـال مـي كنـد زيـرا حريف شما كوشش خواهد كرد تا مانع اجراي نقشه شما شود و شما ناچاريد تا استراتژي خـود را با رويدادهاي شكل گرفته در صحنه نبرد تطبيق دهيد.

من در اين كتاب روش متفاوتي را بر مبنـاي توجه و تمركز روي لحظات و تصميم هاي كليدي بازي بهكار بستهام و تلاش كردهام تا جـايي كـه امكان داشته است، مهمترين مفاهيم را به صورت عبارات كلامي تشريح كنم. بـا ايـن كـه تجزيـه و تحليلهاي مفصل كمي در اين كتاب وجود دارد ، اما اين بدان معنا نيست كه مثالها به دقت تجزيـه و تحليل نشده باشند. همانطور كه متأسفانه و غالباً در ادبيات شطرنجي پيش مي آيد، اشـخاص بـه بيان يك توصيف كلي از بازي ميپردازند و هنگامي كه در تأييـد آن بـه تجزيـه و تحليـل مفصـل وضعيت رو ميآوريم، معلوم ميشود كه تصوير كـاملاً نادرسـتي از آن چـه روي داده ترسـيم شـده است. اما در اين كتاب من ابتدا عميقاً مثالها را بهكمك كـامپيوتر تجزيـه و تحليـل كـرده ام (ديـپ فريتز، ديپ ريبكا و سه موتور رايگان هـوديني بسـته بـه نـوع وضـعيت)، آنگـاه از ايـن تجزيـه و تحليل ها به عنوان مبناي توصيف كلي روند بازي استفاده كـرده ام هـر چنـد كـه اكثـر آن هـا غ يـر از مهمترين شاخهها را كنار گذاشتهام. در نتيجه برخي مثالها ممكن است نسبت به مثالهاي معمـول در متون آموزشي از وضوح كمتري برخوردار باشند، اما من تـرجيح دادم تـا تصـويري دقيـق را از يك بازي ارائه كنم به جاي اينكه روي اين جزئيات دردسرساز سرپوش بگذارم .

تا جـايي كـه امكـان پـذير بـوده اسـت مثـال هـا را از بـازي هـاي اخيـر برگزيـده ام و بنـابراين وضعيتهايي از ستارگان امروز شطرنج همچون آناند، كارلسن، كرامنيك و كارياكين درميـان آن هـا هست. حداقل اميدوارم كه خوانندگان از اين 200 مثال مرحله وسطبازي لذت ببرند، اما ميخواهم چند كلمهاي هم در مورد ساختار كتاب براي آنهايي بگويم كه ميخواهند كار مفيـدتري از تـورق اتفاقي كتاب انجام دهند. كتاب با دو مقاله كوتاه آغاز ميشود، اولين مقاله، «افسانههاي وسطبـازي » است. مقاله مذكور اين اخطار و توجه را ميدهد كه برخي مفـاهيم كـه مكـرراً در متـ ون آموزشـي آورده شدهاند، در بهترين حالت صرفاً تا انـدازه اي درسـت هسـتند.

جان نان نویسنده کتاب مفاهیم وسط بازی

افسـانه اكثريـت جنـاح وزيـر بهعنوان شاهد مدعا آورده شده است. مقاله دوم «وابستگي هاي متقابل» نشان مـي دهـد كـه چگونـه بايستي وضعيتهاي وسطبازي را به شيوهاي كلنگرانه در نظر گرفت زيرا رويدادهاي يـك بخـش از صحنه نبرد ميتواند بهطور چشمگيري بر موقعيت در بخش ديگـري از صـحنه كـارزار اثرگـذار باشد و تصميمهاي استراتژيكي ميتوانند پيامدهاي درازمدتي بهجا بگذارند كه تمام جنبههاي بازي را تحتتأثير قرار دهد. اشتباه خواهد بود كه پوزيسيونها را به قطعات مجزا تقسيم كنيم و آنهـا را به صورت مستقل از هم در نظر آوريم. چنانچه شما بدين صورت بينديشيد، متوجه ايده هاي بسيار مهمي نخواهيد شد.

از اينها كه بگذريم، كتاب به سراغ 100 موضوع وسـط بـازي مـي رود. ايـن موضـوعات در 8 بخش كتاب گنجانده شده است (براي جزئيات امر، فهرست را ببينيد) و اين بخشهـا هـر يـك بـا چهار صفحه مقدمه آغاز ميشود كه وضعيتهاي آورده شده در آن بخش را بههم پيوند مـي دهـد. اين مقدمه ها مهم هستند و بايستي بهدقت خوانده شوند پيش از آنكه به موضوعات مطرح شده در آن بخش بپردازيد. مثالها هم اساساً از نظر كيفيت آموزشياشان انتخاب شده اند با تمركز ويژه بـر آن نكته كليدي كه من قصد مطرح كردنش را داشتهام.

بررسي كل بازي نيز يقيناً ارزش خـودش را خواهد داشت و خواننده دقيق نكات سودمند ديگري از آن خواهد آموخـت. مـثلاً بـازي آنانـد ـ اسويدلر، مسكو 2009 ،را كه بهعنوان موضوع شماره 15 » پيادههاي مركزي» آوردهايم، ميتوانسـت بههمان خوبي بهعنوان موضوع شماره 76 » اكثريت پيادهاي در جناح وزيـر و جنـاح شـاه »، مطـرح باشد يا ميشد حتي آن را در مقاله «افسانههاي وسطبازي» آورد. انتخاب من براي تأكيد براين نكته بوده است كه وجود يك پياده بيشتر مركزي ميتواند مبنايي براي حمله در جنـاح شـاه باشـد، امـا همچنين ميتوانستم آن را بهعنوان كارآيي نداشتن اكثريت پيادهاي سياه در جنـاح و زيـر بيـاورم يـا اين حقيقت را متذكر شوم كه داشتن پايگاه مركزي و بهظاهر جذاب d4 براي سياه كمكـي بـه وي جهت دفع تهديدات سفيد نميكند. هنگامي كه مجدداً اين مثالهاي بازيشده را مـي چينيـد، سـاير موضوعات وسطبازي را كه در اين كتاب آوردهام بهياد داشته باشـيد، زيـرا مم كـن اسـت چنـدين موضوع در يك مثال پديدار شده باشند.

اميـدوارم كـه خواننـدگان ايـن كتـاب را آموزنـده و جالـب توجـه بيابنـد و در آينـده ديـدگاه گسترده تري نسبت به وسط بازي داشته باشند و ارزش ظرافت هايي را كـه در ايـن مرحلـه از بـازي روي ميدهد، بهتر درك كنند.

برای اطلاعات بیشتر به فایل پی دی اف در قسمت دانلود پایین این صفحه مراجعه نمایید.

کتاب شطرنج مفاهیم وسط بازی نوشته JOHN NUNN چگونه کتابی است؟

 

کتاب "مفاهیم وسط بازی" نوشته John Nunn یکی از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج برای بازیکنان سطح متوسط تا پیشرفته است. این کتاب به بررسی بخش میانی بازی شطرنج می پردازد و روش های بهبود بازیکنان در این بخش را آموزش می دهد.

در این کتاب، نویسنده به شرح مفاهیم و تکنیک هایی می پردازد که بازیکنان باید در بخش میانی بازی شطرنج به آن ها توجه کنند. به طور خاص، این کتاب به بررسی موضوعاتی مانند ساختار مهاجم-مدافع، تعویض قطعات، مزایای فضایی، پیشنهادها و تعیین برنده می پردازد.

از ویژگی های دیگر این کتاب، استفاده از نمودارها، شکل ها و تمرین های مرتبط با هر فصل است که به خواننده کمک می کند تا مفاهیمی که به آن ها آموزش داده شده است را درک و به خوبی اجرا کند.

کتاب "مفاهیم وسط بازی" یک منبع مفید برای بازیکنان شطرنجی است که می خواهند بازی خود را بهبود بخشند و به سطح بعدی بروند.

کتاب "مفاهیم وسط بازی" به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول با عنوان "فضای شطرنجی"، به بررسی موضوعاتی مانند مزایای فضایی، ساختار مهاجم-مدافع و تعویض قطعات می پردازد. در این بخش، نویسنده به شرح مفاهیم اساسی و تکنیک هایی که باید در طول بازی در نظر گرفته شود، پرداخته است.

بخش دوم کتاب با عنوان "تعامل قطعات"، به بررسی موضوعاتی مانند پیشنهادها، برندهای نهایی، قطعات فراموش شده و تعامل قطعات در بازی می پردازد. در این بخش، نویسنده به شرح تکنیک هایی که باید در هر مرحله از بازی در نظر گرفته شود، پرداخته است.

با توجه به فهرست مطالب جامع کتاب و روش آموزشی نویسنده، کتاب "مفاهیم وسط بازی" یکی از بهترین منابع آموزشی برای بازیکنان شطرنج است. این کتاب به خوبی به بازیکنان کمک می کند تا تکنیک های لازم برای پیشرفت در بخش میانی بازی را درک و به کار بگیرند.

به علاوه، کتاب "مفاهیم وسط بازی" به زبان ساده ای نوشته شده است و به سادگی درک می شود. نویسنده با استفاده از مثال ها و نمودارها، مفاهیمی را که به بازیکنان لازم است درک کنند، توضیح می دهد.

همچنین، در انتهای هر فصل، تمرین هایی وجود دارد که به خواننده کمک می کند تا مفاهیمی را که در هر فصل آموزش داده شده اند را درک و به خوبی اجرا کند. این تمرین ها شامل تمرین های محاسباتی، تمرین های بازی های واقعی، و تمرین های تحلیل بازی های معروف است.

به طور کلی، کتاب "مفاهیم وسط بازی" به عنوان یکی از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج برای بازیکنان سطح متوسط تا پیشرفته شناخته می شود. این کتاب به خوبی به بازیکنان کمک می کند تا تکنیک های لازم برای پیشرفت در بخش میانی بازی را درک و به کار بگیرند و به طور کلی بهبود بازی شان را در نظر گرفته شود.

مزایای کتاب شطرنج مفاهیم وسط بازی چیست؟

کتاب "مفاهیم وسط بازی" به دلیل داشتن مزایای زیادی، برای بازیکنان شطرنج بسیار مفید واقع می شود. برخی از مزایا و ارزش های این کتاب عبارتند از:

پوشش کامل موضوعات میانی شطرنج: این کتاب با توجه به نیازهای بازیکنان شطرنج، به صورت جامع و دقیق، بررسی تمامی موضوعات مرتبط با بخش میانی بازی شطرنج را دربرمی گیرد. این شامل موضوعاتی مانند مزایای فضایی، ساختار مهاجم-مدافع، تعویض قطعات، پیشنهادها و برندهای نهایی می شود.

روش آموزشی خوب: نویسنده به روشی ساده و قابل درک، مفاهیم را در اختیار بازیکنان می گذارد. با استفاده از مثال ها و نمودارها، نویسنده تلاش می کند تا تکنیک های لازم برای پیشرفت در بخش میانی بازی را به خوبی به بازیکنان آموزش دهد.

تمرین های عملی: هر فصل از کتاب "مفاهیم وسط بازی" شامل تمرین های عملی و جذابی است که به بازیکنان کمک می کند تا مفاهیمی را که در هر فصل آموزش داده شده اند را درک و به خوبی اجرا کنند. این تمرین ها شامل تمرین های محاسباتی، تمرین های بازی های واقعی و تمرین های تحلیل بازی های معروف است.

منابع آموزشی بیشتر: نویسنده در انتهای کتاب، به بازیکنان منابع آموزشی بیشتری نیز معرفی می کند. این منابع شامل کتاب های دیگر، برنامه های کامپیوتری و سایت های آموزشی مختلف است که باعثمی شود بازیکنان بتوانند بهترین منابع آموزشی را برای پیشرفت در بخش میانی بازی شطرنج پیدا کنند.

تحلیل بازی های معروف: در بخش هایی از کتاب، نویسنده بازی های معروفی را تحلیل کرده و به بازیکنان کمک می کند تا مفاهیمی که در بخش میانی بازی شطرنج به کار می روند را به خوبی درک کنند.

تمرکز بر استراتژی های بازی: این کتاب به بررسی استراتژی های بازی در بخش میانی بازی شطرنج تمرکز دارد. با توجه به اینکه بخش میانی بازی به عنوان بخشی مهم از بازی شطرنج شناخته می شود، بررسی استراتژی های آن بسیار حائز اهمیت است.

مناسب برای بازیکنان با سطوح مختلف: این کتاب با توجه به سطح بازیکنان، تمرکز خود را بر این موضوعات قرار داده است. به این ترتیب، بازیکنان مبتدی و حرفه ای می توانند از این کتاب برای پیشرفت در بخش میانی بازی شطرنج استفاده کنند.

مفید برای بازی آنلاین: با توجه به اینکه بازی آنلاین در دنیای شطرنج بسیار مهم است، استفاده از این کتاب می تواند به بازیکنان کمک کند تا مهارت های خود در این بخش از بازی را بهبود بخشند. 

بنابراین، کتاب "مفاهیم وسط بازی" با پوشش کامل موضوعات میانی شطرنج، روش آموزشی خوب، تمرین های عملی، منابع آموزشی بیشتر، تحلیل بازی های معروف، تمرکز بر استراتژی های بازی، مناسب برای بازیکنان با سطوح مختلف و این همه دلیل، کتاب مفاهیم وسط بازی" را به یکی از بهترین کتاب های آموزشی میانی شطرنج تبدیل کرده است. این کتاب به طور کلی یکی از کتاب های مفیدی برای هر بازیکن شطرنج، از مبتدی تا حرفه ای است و می تواند به شما کمک کند تا مهارت های خود را در بخش میانی بازی شطرنج بهبود بخشید.

معایب کتاب شطرنج مفاهیم وسط بازی چیست؟

هر کتابی دارای معایبی است و کتاب "مفاهیم وسط بازی" نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه به برخی از معایب احتمالی این کتاب اشاره خواهیم کرد:

نیاز به دانش پایه: این کتاب به بررسی بخش میانی بازی شطرنج می پردازد، اما برای استفاده از آن، بازیکن باید دانش پایه ای درباره بازی شطرنج داشته باشد. این معنایی دارد که برای بازیکنان مبتدی، این کتاب ممکن است خیلی پیشرفته باشد و نیاز به کتاب های دیگری برای ابتدایی ترین مفاهیم داشته باشند.

عدم پوشش کامل موضوعات: هر چند این کتاب بسیار کامل به بررسی مفاهیم میانی بازی شطرنج پرداخته است، اما همه جزئیات بازی شطرنج در آن مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل، بازیکنان حرفه ای باید به دنبال کتاب های دیگری برای پیشرفت در سطوح پیشرفته تر باشند.

کمبود تمرین های عملی: این کتاب، علیرغم پوشش بسیار خوب موضوعات، تمرین های عملی بسیار کمی ارائه می دهد. به همین دلیل، برای افزایش مهارت های خود، بازیکنان باید به دنبال منابع آموزشی دیگری با تمرین های بیشتر باشند.

عدم محیط آموزشی تعاملی: این کتاب فقط یک کتاب چاپی است و نمی تواند به صورت تعاملی بازیکنان را در طول آموزش هدایت کند. به همین دلیل، بازیکنان باید به دنبال منابع آموزشی تعاملی، مانند برنامه های کامپیوتریکه دارای قابلیت تمرین می باشند، باشند.

سبک نوشتاری: نوشتار کتاب "مفاهیم وسط بازی" نسبتاً تخصصی و پیچیده است و ممکن است برای بعضی از بازیکنان سخت باشد. این معنایی دارد که برای بازیکنانی که علاقه مند به روش های آموزش ساده تر هستند، این کتاب ممکن است مناسب نباشد.

محدود به بخش میانی بازی: همانطور که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب فقط به بررسی بخش میانی بازی شطرنج می پردازد و بخش های دیگر، مانند بازی های ابتدایی یا نهایی، پوشش داده نشده است. به همین دلیل، بازیکنانی که به دنبال کتابی برای پوشش کلیه جنبه های بازی شطرنج هستند، باید به دنبال منابع دیگری باشند.

در کل، کتاب "مفاهیم وسط بازی" به عنوان یکی از بهترین کتاب های آموزشی میانی شطرنج شناخته شده است و بیشتر بازیکنان شطرنج از آن بهره مند شده اند. با این حال، این کتاب همچنان دارای برخی معایب است که بازیکنان باید آن ها را در نظر بگیرند.

 

نویسنده کتاب مفاهیم وسط بازیچه کسی است؟

نویسنده کتاب "مفاهیم وسط بازی" جان نان (John Nunn) است. او یک بازیکن حرفه ای شطرنج بوده و در بسیاری از رقابت های شطرنج بین المللی شرکت کرده است. همچنین، او یک نویسنده و محقق شطرنج مشهور است و بیش از ۳۰ کتاب درباره شطرنج نوشته است. او همچنین به عنوان یک دکتر ریاضیات شناخته شده است و در زمینه های مختلف ریاضیاتی تحقیقاتی انجام داده است. نان همچنین در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از ۱۰ بازیکن برتر جهان در فهرست انجمن شطرنج فیدراسیون بین المللی شناخته شد.

او در طول کارنامه شطرنجی خود، در بسیاری از رقابت های شطرنج بین المللی شرکت کرده است و برنده بسیاری از جوایز و مدال های شطرنجی شده است. او در سال ۱۹۸۸ در دوره کشوری بریتانیا برای بار اول به عنوان نماینده تیم ملی شطرنج شرکت کرد و پس از آن بارها به عنوان نماینده تیم ملی بریتانیا در مسابقات شطرنج جهان شرکت کرد.

نان همچنین در زمینه های تحقیقاتی مختلف در ریاضیات فعالیت داشته است و بیش از ۲۰۰ مقاله درباره ریاضیات در مجلات مختلف منتشر کرده است. او همچنین یکی از برترین مسابقه بازان ریاضی جهان بوده و سه بار در المپیاد ریاضی جهان به عنوان نماینده تیم بریتانیا شرکت کرده است.

به طور کلی، جان نان به عنوان یک بازیکن شطرنج و یک محقق در زمینه ریاضیات، شهرت جهانی دارد و به دلیل کتاب های شطرنجی که نوشته است، به عنوان یکی از برترین نویسندگان شطرنج در جهان شناخته می شود.

سوالات مهم

در ادامه سوالات مهم شطرنجی درباره این کتاب پاسخ داده شده است :

این کتاب در چه زمینه ای از شطرنج مفید است؟
این کتاب در زمینه ی میان بازی های شطرنج مفید است، به عنوان یک راهنمای جامع برای آموزش به بازیکنان، روش ها و راهکارهای مختلف برای حل مسائل میان بازی ها را ارائه می دهد.
چه کسانی می توانند از این کتاب بهره ببرند؟
این کتاب به همه ی بازیکنان شطرنج از سطح مبتدی تا پیشرفته، اعم از بازیکنان آماتور و حرفه ای کمک می کند. بازیکنانی که می خواهند به مهارت بیشتر در میان بازی ها برسند، می توانند از این کتاب استفاده کنند.
این کتاب در چند بخش تقسیم شده است؟
این کتاب به همه ی بازیکنان شطرنج از سطح مبتدی تا پیشرفته، اعم از بازیکنان آماتور و حرفه ای کمک می کند. بازیکنانی که می خواهند به مهارت بیشتر در میان بازی ها برسند، می توانند از این کتاب استفاده کنند.
این کتاب چه مطالبی را پوشش می دهد؟
این کتاب مباحث متنوعی را در مورد میان بازی های شطرنج شامل موضوعاتی مانند تصفیه مهره، مقابله با دفاع های خاص، ترکیب مهره ها و دفاع شدید پوشش می دهد.
این کتاب چه میزان جزئیات و تحلیل فنی در ارائه مطالب دارد؟
این کتاب در بسیاری از موضوعات به جزئیات و تحلیل فنی دقیقی می پردازد و توضیحات مفصلی در مورد تصمیمات بازیکنان و انتخاب های بهتر برای آن ها ارائه می دهد.
آیا این کتاب به عنوان یک منبع آموزشی جامع به شمار می رود؟
بله، این کتاب به عنوان یک منبع آموزشی جامع در زمینه ی میان بازی های شطرنج محسوب می شود و با در نظر گرفتن انواع مختلف حالات بازی، به خواننده کمک می کند تا مهارت خود را بهبود بخشد.
آیا این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع در زمینه ی میان بازی ها شناخته شده است؟
بله، این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع در زمینه ی میان بازی های شطرنج شناخته شده است و برای بازیکنان حرفه ای نیز می تواند یک کتاب مرجع مفید باشد.
آیا این کتاب برای بازیکنانی که به دنبال روش های ارتقای مهارت خود هستند، مناسب است؟
بله، این کتاب برای بازیکنانی که به دنبال ارتقای مهارت خود در میان بازی های شطرنج هستند، بسیار مناسب است. با ارائه تمرین های بسیار و مثال های واقعی، این کتاب به بازیکنان کمک می کند تا روش های بهتری را در این مرحله از بازی به کار بگیرند.
آیا این کتاب برای بازیکنانی که به تازگی بازی شطرنج را شروع کرده اند، مناسب است؟
این کتاب بیشتر برای بازیکنان با سطح متوسط و حرفه ای مناسب است و برای بازیکنان مبتدی قابل فهم واقع نمی شود. بهتر است بازیکنان مبتدی ابتدا با کتاب هایی با مباحث ساده تر شروع کنند و پس از آن، با خواندن کتاب UNDERSTANDING CHESS MIDDLEGAMES، به ارتقای مهارت خود بپردازند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

مفاهیم وسط بازی

مفاهیم وسط بازی

نويسنده: John Nunn

مترجم: احسان محمد اسماعیل

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 248

دانلود کتاب مفاهیم وسط بازی (مقدمه و فهرست)

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

دانلود

کتاب مفاهیم وسط بازی

مروری بر کتاب مفاهیم وسط بازی - بررسی 100 ایده مهم وسط بازی

دانلود (144.72k)