پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج قلعه چگونه حرکت می کند

رخ یا قلعه آزادی عمل بسیار زیادی دارد و حرکت آن بسیار ساده است و می تواند در عرض یا ستونی که در آن قرار دارد حرکت کند به این معنی که به صورت بالا، پایین و چپ و راست آزادی حرکت دارد، البته به غیر از خانه هایی که مهره خودی در آن قرار دارد و اگر مهره ای از حریف در سر راه آن باشد می تواند آن را از سر راه بردارد.
رخ می تواند با یک حرکت از یک طرف صفحه به طرف دیگر برود اما فقط می تواند در یک جهت حرکت کند و در میانه راه نمی تواند تغییر مسیر دهد.

در بازی شطرنج قلعه چگونه حرکت می کند

سایر مطالب پیشنهادی :