پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج وزیر چگونه حرکت می کند

وزیر می تواند هم به صورت مورب و هم مستقیم حرکت کند یعنی آزادی حرکت مهره فیل و رخ را با هم دارد اما به یاد داشته باشید که او نمی تواند از روی مهره ها پرش کند و باید مسیر جلویش خالی از مهره باشد. نکته مهم دیگر این است که وزیر فقط می تواند 7 خانه به دلخواه و فقط در یک جهت حرکت کند و در مسیر حرکتش فقط می تواند یک مهره را بردارد.

در بازی شطرنج وزیر چگونه حرکت می کند

برای اینکه از این مهره با ارزش نهایت استفاده را داشته باشید باید سعی کنید او را در خانه هایی قرار دهید که به راحتی بتواند مانور دهد و توسط مهره های حریف گرفته نشود، وزیر همانطور که حرکت می کند می تواند مهره حریف را نیز بگیرد یعنی هم به صورت قطری و هم به صورت عرضی.

سایر مطالب پیشنهادی :