پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا جودیت پولگار بهترین شطرنج باز زن جهان است؟

پولگار را عموماً قوی ترین شطرنج باز زن تمام دوران می دانند. در ژانویه 1996، او تنها زنی است که بین ده شطرنج باز برتر قرار گرفت.

سایر مطالب پیشنهادی :