پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک وزیر می تواند یک وزیر را در شطرنج بزند؟

یک وزیر شطرنج می تواند عمودی ، افقی یا مورب حرکت کند. اگر وزیر مطابق الگوی خود حرکت کند می تواند هر مهره ای را بزند.

منبع : course.ccs.neu.edu