پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بهترین تاکتیک های شطرنج چیست؟

• حرکات را یاد بگیرید. هر مهره شطرنج فقط می تواند به روش خاصی حرکت کند
• با یک پیاده گشایش کنید. پیاده را در مقابل شاه یا وزیر دو خانه به جلو حرکت دهید
• اسبها ها و فیل ها را بیرون بیاورید
• مراقب پشت سر خود باشید
• زمان را تلف نکنید
• قلعه گیری را زود انجام دهید
• حمله در "بازی میانی"
• عاقلانه مهره ها را از دست دهید

سایر مطالب پیشنهادی :