پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اسب در شطرنج چند حرکت دارد

اسب در شطرنج چند حرکت دارد

در بازی شطرنج برای هر بازیکنان دو اسب وجود دارد محل قرارگیری آن در صفحه که بین رخ و فیل است. حرکت اسب در شطرنج بسار خاص و متفاوت تر از مهره های دیگر است.

اسب در وسط صفحه شطرنج می‌تواند ۸ خانه را کنترل داشته باشد حرکت آن با دو خانه حرکت عمودی و یک خانه حرکت افقی یا دو خانه حرکت افقی و یک خانه حرکت عمودی انجام می‌شود

که به حرف L در الفبای انگلیسی شبیه است.

سایر مطالب پیشنهادی :