پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه در شطرنج سریع مات کنیم

چند راه وجود دارد که بتوانیم سریع مات کنیم
1- مات اناستازیا در شطرنج این نوع مات کردن اسب سفید راه های فرار شاه سیاه را می پوشاند
2- مات عربی در شطرنج در این نوع اسب ب خوبی پشتیبانی رخ را برعهده میگیرد و خانه g8 را برعهده دارد
3- مات بودن با استفاده از فیل ها
4- مات 4 حرکته که میتوان در اوایل بازی هم رخ دهد
5- مات اندرسن
6- مات عرض اخر

سایر مطالب پیشنهادی :