پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

صفحه شطرنج چند ردیف افقی دارد

صفحه شطرنج از هشت ستون و هشت ردیف تشکیل شده که با نام گذاری آن ها دسترسی و توضیح در مورد حرکت در آن موقعیت ساده تر شود. پس صفحه شطرنج استاندارد هشت ردیف افقی دارد که با نام گذاری بصورت اعداد شناسایی و شناخته میشود بظوری که ردیف افقی اول شماره یک و تا اخر ردیف هشتم با عدد 8 نشانه گذاری شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :