پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا آنپاسان یک حرکت قانونی است؟

آنپاسان یک حرکت قانونی مثل قلعه گرفتن یا ترفیع پیاده است.

قانون آنپاسان در تمامی مسابقات شطرنج استاندارد و رسمی وجود دارد و در همه آنها صدق می کند.

منبع : chess.com