پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چند بار در شطرنج می توانید قلعه بگیرید؟

شما فقط یک بار می توانید قلعه بگیرید و بخش از قانونی قلعه گرفتن هم این است که شاه قبلا حرکت نکرده باشد.

منبع : chess.stackexchange.com