پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید 3 وزیر در شطرنج داشته باشید؟

یک شطرنج باز ممکن است پیاده های خود را به هر مهره ای ترفیع دهد صرفنظر از اینکه چنین مهره ای قبلا زده شده باشد یا موجود باشد.

در حالت تئوری یک بازیکن می تواند 9 تا مهره وزیر ، 10 تا مهره اسب ، 10 تا مهره فیل و یا 10 تا مهره رخ داشته باشد اگرچه این سناریوها بسیار نامحتمل هستند.

برخی از شطرنج های موجود در بازار دارای وزیر اضافی برای ترفیع پیاده هستند تا در صورت نیاز استفاده شوند.

منبع : en.wikipedia.com

سایر مطالب پیشنهادی :