پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه یک بازی شطرنج را بدون اینجین آنالیز می کنید؟

به دنبال حرکت اجباری باشید: بررسی، ثبت، تهدید.
شما می خواهید به تمام حرکات اجباری (حتی حرکات بد) نگاه کنید، این باعث می شود که نگاه کنید و کل صفحه را ببینید. 3. اگر هیچ حرکت اجباری وجود نداشته باشد، سپس می خواهید، هر یک از مهره های حریف خود را از کنار صفحه بردارید.

سایر مطالب پیشنهادی :