پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج شاه چند حرکت میتواند برود

شاه فقط یک خانه می تواند به جلو عقب چپ یا راست حرکت کند البته به شرطی که در معرض کیش قرار نگیرد. شاه فقط در یک صورت می تواند دو خانه حرکت کند و آن هم حرکت شاه قلعه در شطرنج است

در بازی شطرنج شاه چند حرکت میتواند برود

سایر مطالب پیشنهادی :