پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

حرکت وزیر در بازی شطرنج چگونه است

وزیر می تواند هم به صورت قطری حرکت کند هم به صورت عرضی و طولی، یعنی آزادی حرکت فیل و رخ را به صورت هم زمان دارد و اگر مسیر حرکتش آزاد باشد می تواند تا 7 خانه به دلخواه در یک جهت حرکت کند اما نمی تواند از روی مهره های دیگر پرش کند و اگر مهره ای سد راهش شود می تواند او را بزند.

حرکت وزیر در بازی شطرنج چگونه است

سایر مطالب پیشنهادی :