پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چند مهره وخانه دارد

شطرنج استاندارد دارای 32 مهره می باشد که 16 مهره سیاه و 16 مهره سفید است وهمچنین برای این مهره ها صفحه شطرنجی طراحی شده که 64 خانه سیاه و سفید دارد که 32 خانه سفید و32 خانه سیاه بصورتی 

سایر مطالب پیشنهادی :