پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در شطرنج چند نوع قلعه داریم

در شطرنج دو نوع قلعه وجود دارد 1-قلعه کوچک یا قلعه جناح شاه و 2- قلعه بزرگ یا قلعه جناح وزیر
قلعه رفتن در هر دو جناح به یک شکل انجام می پذیرد. در هر دو شاه دو خانه حرکت می کند و رخ از روی سر شاه می پرد و کنار او قرار می گیرد. اما قلعه رفتن در جناح شاه بهتر است چرا که در جناح شاه بین شاه و رخ دو مهره جابجا شده در حالی که در جناح وزیر سه مهره بین شاه و رخ جابجا می شود تا فضای بین دو مهره خالی شود.

در شطرنج چند نوع قلعه داریمقلعه کوچک یا قلعه جناح شاه

در شطرنج چند نوع قلعه داریمقلعه بزرگ یا قلعه جناح وزیر

سایر مطالب پیشنهادی :