پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

مهره های شطرنج چند عدداست

مهره های بازی شطرنج از دو رنگ سیاه و سفید شامل شاه وزیر رخ  اسب فیل و پیاده است که هشت مهره سرباز دو مهره رخ و دو مهره فیل دو مهره اسب یک شاه و یک وزیر با رنگ سفید و هشت مهره سرباز دو مهره رخ و دو مهره فیل دو مهره اسب یک شاه و یک وزیر با رنگ سیاه می باشد.و در مجوع تعداد مهره ها به سی  دو عدد میرسد.

سایر مطالب پیشنهادی :