پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

قانون آنپاسان چیست؟

آنپاسان یا آن پاسان قانونی بود که در قرن 15 پس از معرفی قانون امکان حرکت دو خانه ای ایجاد گردید.

این قانون مانع پیشروی دو خانه ای پیاده حریف برای فرار از پیاده شما می شود.

منبع : en.wikipedia.org