پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اگر هنوز وزیر اصلی خود را داشته باشم می توانم پیاده ای دیگر را به وزیر ارتقاء دهم؟

آندره فیلیدور بیش از دو قرن پیش، زمانی که قواعد بازی را همانطور که می دانست بیان میکرد، گفت «نه».نمیشود. اما امروزه می توانید یک وزیر دوم یا یک وزیر سوم، چهارم - یا حتی نهم درست کنید.
در سال های اخیر، سازندگان مهر ها و ست های با کیفیت مسابقات، یک جفت وزیر دوم، یکی سفید و دیگری سیاه را برای جلوگیری از پوزیسیون هایی مانند زیر در نظر گرفته اند:

اگر هنوز وزیر اصلی خود را داشته باشم می توانم مهره ای را به وزیر ارتقاء دهم؟


در اینجا بازی برای 10 دقیقه متوقف شد - زیرا سیاه می خواست 12 ... bxa1 (♕) بازی کند - و سفید می خواست 13 gxh8 (♕) را پاسخ دهد. اما هیچ وزیر اضافی برای استفاده در ترفیع وجود نداشت.
یک قرارداد وجود دارد، اما نه به صورت یک قانون، که در صورت نیاز به ارتقا برای وزیر دوم، می توانید به طور موقت از یک رخ وارونه به عنوان جایگزین وزیر استفاده کنید.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :