پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

سبک پوزیسیونی در شطرنج چیست؟

در بازی پوزیسیونی، بازیکن از جنبه هایی از بازی استفاده می کند که ارزش نسبی مهره ها را نسبی می کند.
یعنی چیزهایی مانند خانه، ساختار پیاده، ایمنی شاه، فعالیت یا مجموعه ای از خانه ها می توانند برخی اسب ها را بهتر از سایر اسب ها یا برخی رخ ها را ارزشمندتر از سایر رخ ها و غیره کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :