پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه یک حمله را در شطرنج شروع می کنید؟

سه نکته برای حمله در شطرنج:
1. سعی کنید تا جایی که ممکن است مهره های بیشتری را وارد حمله کنید.
هر چه تعداد مهره های بیشتری را در مقابل شاه حریف ردیف کرده باشید، احتمال موفقیت حمله شما بیشتر است.
2. یک هدف واقعی برای حمله خود انتخاب کنید.
3. تعویض مهره های دفاعی کلیدی

سایر مطالب پیشنهادی :