پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چگونه مساوی می شود

حالت اول مساوی شدن نداشتن نیروی کافی برای مات کردن است.
دومین حالت کیش دادن دائم می باشد که یکی از بازیکنان توان مات کردن را ندارد و به طور مداوم کیش می کند
حالت سوم پات است که شاه کیش نشده است ولی هیچ مهره ای برای حرکت ندارد
حالت چهارم پیشنهاد مساوی است که در طول بازی بازیکنان به یکدیگر میتوانند پیشنهاد مساوی دهند
حالت پنجم سه بار تکرار یک وضعیت می باشد
و حالت ششم قانون 50 حرکت می باشد

سایر مطالب پیشنهادی :