پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج بازان چگونه صفحه را به خاطر می آورند؟

الگوهای خاصی بارها و بارها تکرار می شوند و بازیکنان با تجربه آنها را سریعتر تشخیص می دهند. آنها یک یک مهره ها را به یاد می آورند، مانند سفید که در جناح شاه قلعه است و فوراً 6 مهره سفید را روی خانه های مناسب قرار می دهند (3 پیاده، شاه، یک رخ، یک اسب).

سایر مطالب پیشنهادی :