پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

تعداد خانه های شطرنج چند تا است؟

در شطرنج عادی صفحه شطرنج مربعی است و هر طرف آن به 8 قسمت تقسیم شده است که در مجموع 64 خانه را تشکیل می دهد.

تعداد 32 تا از خانه های شطرنج عادی یا معمولی سفید رنگ و تعداد 32 تا از خانه های صفحه شطرنج عادی یا معمولی سیاه رنگ هستند. امروزه انواع شطرنج های دیگری در سطح جهان تولید شده که تعداد خانه های تشکیل دهنده آنها ما بین 9 تا 112 خانه است.

منبع : chess.com

سایر مطالب پیشنهادی :