پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


چه زمانی باید در شطرنج حمله کرد؟

حتی در بازی های گشایشی، اگر تمام مهره های شما به سمت قلعه گیری شاه خود می روند، اغلب پلن خوبی برای حمله به شاه است.
به عنوان مثال، در حمله مارشال در مقابل روی لوپز، سیاه اغلب دارای دو فیل و یک وزیر هستند که به صورت قطرهای بلند به جناح شاه سفید که تلاش می کند او را مات کند اشاره می کند.

سایر مطالب پیشنهادی :