پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

زمانی که یک پیاده به طرف دیگر صفحه برسد چه اتفاقی می افتد؟

وقتی که یک پیاده به طرف دیگر صفحه یا آخرین خانه صفحه شطرنج برسد ترفیع پیدا می کند.

ترفیع بدین معناست که شما می توانید پیاده خود را با یکی از مهره های قویتر رخ ، اسب ، فیل یا وزیر از نوع رنگ مهره خودتان تعویض کنید و آن مهره را در خانه ای که پیاده قرار دارد قرار دهید.

منبع : chessvariants.com

سایر مطالب پیشنهادی :