پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه یک اینجین شطرنج را تجزیه و تحلیل می کنید؟

هنگامی که یک اینجین شطرنج یک امتیاز عددی برای یک پوزیسیون معین ارائه می کند، مقادیر مثبت را برای نشان دادن یک برتری برای سفید و یک علامت منفی برای نشان دادن برتری برای سیاه اختصاص می دهد.
به عنوان مثال، +0.56 به این معنی است که اگر بخواهید، رنگ سفید 0.56 پیاده یا 56 سانتی‌پاد، افزایش می‌یابد. مقدار 0 به معنای برابری است.

سایر مطالب پیشنهادی :